Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – помещение – лекарски кабинет, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СЕРДИКА”

1202 – София, бул. "Княгиня Мария-Луиза" 88, тел: 921 80 10; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

 

Столична община – район  „Сердика“, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-795/07.06.2021 г. на кмета на Столична община,

О Б Я В Я В А

На 20.07.2021 г., oт 11:00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4 ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – помещение – лекарски кабинет, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“, за срок от 5 (пет) години.

Информация за обекта, предмет на конкурса:

Нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, лекарски кабинет, със застроена площ от 53,00 (петдесет и три) кв. м и 12,50 (дванадесет цяло и петдесет) кв. м прилежащи идеални части, находящ се в гр. София, ул. ,,Лазар Михайлов” № 53, ет. 2, разположен в двуетажна сграда с идентификатор 68134.503.1124.1 (шест осем едно три четири точка пет нула три точка едно едно две четири точка едно), със застроена площ 297,00 (двеста деветдесет и седем) кв. м по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, изградена в ПИ с идентификатор 68134.503.1124 (шест осем едно три четири точка пет нула три точка едно едно две четири) по КККР на гр. София, с площ от 1763,00 (хиляда седемстотин шестдесет и три) кв. м, актуван с АПОС № 1777/08.08.2018 г. на СО – район ,,Сердика“, попадащ в УПИ II – за администрация и читалище, кв. 39, м. „кв. „Бенковски“ по плана на гр. София, одобрен със Заповед № РД-09-86/02.06.1989 г. на председателя на ИК на ОБНС ,,Сердика“, одобрено ЧИЗРП със Заповед № РД-09-50-461/22.10.2001 г. на главния архитект на гр. София и одобрен ИПР със Заповед № РСР19-РА50-28/31.07.2019 г. на главния архитект на СО – район ,,Сердика“ – с начална месечна конкурсна наемна цена: 148,00 лв. (сто четиридесет и осем лева) – съответно 2,62 лв./кв. м за кабинета и 0,70 лв./кв. м за прилежащи идеални части, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика” IBAN: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район ,,Сердика” – гр. София, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225 срещу представен документ за платена такса.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 19.07.2021 г.  

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч., на 19.07.2021 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – Район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

17.06.2021