"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се в лявото крило на първи етаж в сградата на дружеството

17.09.2020

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от незастроен имот – частна общинска собственост

17.09.2020

Район „Нови Искър“ обявява удължаване на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“

17.09.2020

Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособени площи в административната сграда на Столична община – район “Младост“

14.09.2020

ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

11.09.2020

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони)

11.09.2020

Район „Подуяне” обявява удължаване с 15 дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс “Столово хранене и бюфети - 2020” за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища на територията на район ”Подуяне”

11.09.2020

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Сребърна“ и в район „Студентски“

09.09.2020

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

09.09.2020

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета/, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Сребърна“ и „Бъкстон“

09.09.2020