Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от незастроен имот – частна общинска собственост

Заповед  № СОА19-РД09-589/23.04.2019г. на кмета на Столична община и Решение № 1719/10.03.2020г. на Административен съд – София-град  и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

 

СО – район „Илинден”

обявява  конкурс

 

за отдаване под наем за срок  до реализиране на  предвидено по ПУП мероприятие, но не повече от 10 (десет) години на част от незастроен имот – частна общинска собственост, представляващ:
терен с площ от 2200 кв. м и предназначение – временен открит паркинг, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Гевгелийски“, УПИ III от кв. 175, с индентификатор 68134.1203.911 по КККР, АОС № 104/12.02.2018 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 924,00 лв.  (без ДДС).

Гаранция за участие300,00 лв. (триста лева) под формата на парична сума се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601, BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16:30 ч. на 16.10.2020 г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 16.10.2020 г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 19.10.2020 г. от 14:00 ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 – район „Илинден”.

 

17.09.2020