ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център ХХІV – София” ЕООД, ЕИК 000691308, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на ДКЦ-то, с адрес: град София, 1231, район Надежда, ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3, както следва:

Имот 1: Кабинет № 3, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,70 кв.м., заедно с прилежащите му 11,67 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 2 и кабинет № 4. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации.

Имот 2: Кабинет № 4, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,70 кв.м., заедно с прилежащите му 11,67 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 3 и кабинет № 5. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации.

Имот 3: Кабинет № 14, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 29,23 кв.м., заедно с прилежащите му 14,28 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 13 и кабинет № 15. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации.

Имот 4: Помещение без номер със самостоятелен вход, състоящо се от еднопространствено помещение, с обща площ от 44,30 кв.м., при съседи: медико-техническа лаборатория. Предназначение: Имотът ще се ползва като аптека.

Имот 5: Помещение без номер със самостоятелен вход, състоящо се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,00 кв.м, при съседи: медико-техническа лаборатория. Предназначение: Имотът ще се ползва като оптика.

Имот 6: Кабинет № 59, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 30,68 кв.м., заедно с прилежащите му 13,93 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 58 и кабинет № 60. Предназначение: Имотът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот 7: Кабинет № 63, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 30,68 кв.м., заедно с прилежащите му 13,93 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата, при съседи: кабинет № 62 и кабинет № 64. Предназначение: Имотът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.

Имот 8: Площ от 1 (един) кв.м. за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни, намиращо се в коридора на втория етаж на „ДКЦ XXIV - София” ЕООД. Предназначение: Имотът ще се ползва за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: За имот : 123.00 лева без ДДС.  За имот 2: 123.00 лева без ДДС. За имот 3:  145.00 лева без ДДС. За имот 4:  905,00 лева без ДДС. За имот 5: 300,00 лева без ДДС. За имот 6: 137,00 лева без ДДС. За имот 7: 163,00  лева без ДДС. За имот 8: 100,00 лева без ДДС.В размера на месечната наемна цена за имоти от № 1 до № 7, включително не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: няма.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация: 40 (четиридесет) лева без ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ ХХІV  - София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 28.09.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00ч. на 28.09.2020г. Документи се приемат в деловодството на ДКЦ-то, стая 42 на 3 етаж, всеки работен ден от 09.30 до 13.00 часа.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.09.2020 г. от 10.00 часа на следния адрес: гр. София, 1231, район Надежда, ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 15.10.2020г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 16.10.2020г. от  10.00  часа. 

За справки и огледи: тел. 0898997171, Теменужка Колчева - завеждащ административна служба.

 

д-р Силвия Лазарова Янева,

Управител на „ДКЦ ХХІV - София” ЕООД

 

11.09.2020