"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се в лявото крило на първи етаж в сградата на дружеството

ОБЯВА

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се в лявото крило на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" №7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 1 с площ от 13,60 кв. м – 50 лв., кабинет № 2 с площ от 13,60 кв. м – 50 лв. и кабинет № 3 с площ от 13,60 кв. м – 50 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всеки един от кабинетите е в размер на 200 (двеста) лева, платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 01.10.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 02.10.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 05.10.2020 г. от 10:30 часа.

За справки: тел. 02/ 952 13 63.

17.09.2020