Район „Нови Искър“ обявява удължаване на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“


OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-2209/23.07.2020 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, а именно помещение за книжарница с площ от 14,00 кв. м и 2,50 кв. м, прилежащи идеални части от общите такива, на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 170. СУ „Васил Левски“, с идентификатор 00357.5345.208.2, цялата със застроена площ от 999 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.208, с площ от 17 795 кв. м по КККР на гр. Нови Искър, за която има съставен Акт за публична общинска собственост № 2943/07.08.2012 г. на СО – район „Нови Искър“.

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител – 42,00 лв. (без вкл. ДДС).

Специфично конкурсно условие: за книжарница.

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 17.09.2020 г. до 01.10.2020 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“ – IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, Общинска банка АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 02.10.2020 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Столична община – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI – MЦ), ет. 3.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, както и на видно място в сградата на СО и в сградата на Столична община – район „Нови Искър“. 

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ –  тел: 02/991 7353.
Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

17.09.2020