Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособени площи в административната сграда на Столична община – район “Младост“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район „Младост“, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК),  в изпълнение на Заповед №  С0А20-РД09-2111/06.07.2020 г. на кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс за: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособени площи в административната сграда на Столична община – район “Младост“, ж.к. „Младост 3”, бул. “Свето Преображение“ № 1, за срок от 3 години, с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – обособена част с площ 1,00 кв. м, находяща се на партерния етаж в централното фоайе на администартивната сграда на СО – район „Младост”, ул. „Свето Преображение“ № 1, специфично конкурсно условие поставяне на 1 бр. кафе машина, с начална конкурсна месечна наемна цена – 176,00 (сто седемдесет и шест) лв. без ДДС, АОС № 2411/17.01.2019 г.

Обособена позиция № 2 – обособена част с площ 1,00 кв. м, находяща се на партерния етаж в централното фоайе на администартивната сграда на СО – район „Младост”, ул. „Свето Преображение“ № 1, специфично конкурсно условие поставяне на 1 бр. автомат за пакетирани храни и напитки, за срок от 3 (три) години, с начална конкурсна месечна наемна цена – 150,00 (сто и петдесет) лв. без ДДС, АОС № 2411/17.01.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лв. с ДДС.

Гаранция за участие: за Обособена позиция 1: 176 (сто седемдесет и шест лева) без ДДС и

За Обособена позиция 2: 150 (сто и петдесет лева) без ДДС.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: административната сграда на СО – район „Младост“, с адрес: гр. София, ж.к. "Младост 3", ул. „Свето Преображение“ № 1, в деловодството на администрацията.

Срок за закупуване на конкурсна документация: от 14.09.2020 г. до 17:00 ч. на 08.10.2020 г.

Срок за подаване на оферти: от 14.09.2020 г. до 17:00 ч. на 15.10.2020 г.

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 16.10.2020 г. в 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Младост” – етаж 3, ст. 302.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1; тел. 02/9067 620, e-mail: office@mladost.bg

 

 

 

АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ  ..............................

Кмет на район „Младост“

 

14.09.2020