Район „Подуяне” обявява удължаване с 15 дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс “Столово хранене и бюфети - 2020” за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища на територията на район ”Подуяне”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО - район „Подуяне” удължава с 15 дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс “СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТИ - 2020” за организиране на ученическо столово хранене и бюфети в общинските училища на територията на район ”Подуяне”, по отношение на ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 7, за които в първоначално обявения срок няма подадени оферти за участие и по отношение на ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2, № 3, № 5 и № 6, за които в първоначалния срок са постъпили само по една оферта за участие, а именно:

Обособена позиция № 1:

В 24 СУ „П. Кр. Яворов” – части от училищните сгради с идентификатори 68134.606.539.1 и 68134.606.539.2, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположени в имот, за който е отреден УПИ II „за училище“, кв.43, с адрес: гр. София, жк “Хаджи Димитър”, ул. “Клисура” № 16, АпОС № 0409 от 29.08.2019г., представляващи:

1.1.Учeнически бюфет с разливна към него за готова храна с площ 24,00 кв.м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО - 13,20 лв. /Тринадесет лв. и двадесет ст./ без ДДС или 15,84 лв. /Петнадесет лв. и осемдесет и четири ст/ с вкл. ДДС.

 

Обособена позиция № 2:

В 42 ОУ „Хаджи Димитър” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.600.1080.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ „за училище“, кв.46, с адрес: гр. София, жк “Хаджи Димитър”, ул. “Ген. Липранди” № 5, АпОС № 0429 от 19.03.2020г., представляващи:

2.1.Ученически стол с площ 441,00 кв.м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО - 242,55 лв. /Двеста четиридесет и два лв. и петдесет и пет ст./ без ДДС или 291,06 лв. /Двеста деветдесет и един лв. и шест ст./ с вкл. ДДС.

2.2.Ученически бюфет с площ 49,00 кв.м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО - 26,95 лв. /Двадесет и шест лв. и деветдесет и пет ст./ без ДДС или 32,34 лв. /Тридесет и два лв. и тридесет и четири ст./ с вкл. ДДС.

 

Обособена позиция № 3:

В 143 ОУ „Георги Бенковски” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.604.663.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв.9б, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, с адрес: гр. София, жк „Суха река”, ул. „Йоаким Груев“ № 9, АпОС № 0406 от 29.08.2019г., представляващи:

3.1.Ученическа столова - разливна за готова храна с площ 225,00 кв.м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО - 123,75 лв. /Сто двадесет и три лв. и седемдесет и пет ст./ без ДДС или 148,50 лв. /Сто четиридесет и осем лв./ с вкл. ДДС.

3.2.Ученически бюфет с площ 50,00 кв.м.,

Месечна немна цена, определена по реда на чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО - 27,50 лв. /Двадесет и седем лв. и петдесет ст./ без ДДС или 33,00 лв. /Тридесет и три лв./ с вкл. ДДС.

 

Обособена позиция № 5:

В  49 ОУ „Бенито Хуарес” и 166 ССУ „Васил Левски” /ползващи една сграда/ – части от училищната сграда с идентификатор 68134.613.449.2, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположена в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв.58, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, с адрес: гр. София, жк „Суха река”, ул. ул. „К. Фотинов” № 4, АпОС № 0404 от 29.08.2019г. представляващи:

5.1.Ученически стол с площ 474,00 кв.м. и обособен бюфет с площ 30,00 кв.м., с обща площ 504,00 кв.м.

 

Обособена позиция № 6:

В 49 ОУ „Бенито Хуарес” – части от училищната сграда с идентификатор 68134.613.449.2 – представляваща ученически стол и кухня, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположени в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв.58, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, с адрес: гр. София, жк „Суха река”, ул. ул. „К. Фотинов” № 4, АпОС № 0404 от 29.08.2019г. представляващи:

6.1.Ученически бюфет с площ 18,00 кв.м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО - 9,90 лв. /Девет лв. и деветдесет ст./ без ДДС или 11,88 лв. /Единадесет лв. и осемдесет и осем ст. с вкл. ДДС.

 

Обособена позиция № 7:

В 130 СУ „Стефан Караджа” – части от училищните сгради с идентификатори 68134.607.569.1 и 68134.607.569.2, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на ИД на АГКК, разположени в имот, за който е отреден УПИ I „за училище“, кв.334, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, с адрес: гр. София, жк „Суха река”, ул. „К. Фотинов” № 118, АпОС № 0410 от 28.08.2019г. представляващи:

7.1.Ученическа столова-разливна за готова храна с площ 140,00 кв.м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 67,20 лв. /Шестдесет и седем лв. и двадесет ст./ без ДДС или 80,64 лв. /Осемдесет лв. и шестдесет и четири ст./ с вкл. ДДС.

7.2.Ученически бюфет с площ 18,00 кв.м.

Месечна немна цена, определена по реда на чл.28, ал.2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО – 8,64 лв. /Осем лв. и шестдесет и четири ст./ без ДДС или 10,37 лв. /Десет лв. и тридесет и седем ст./ с вкл. ДДС.

 

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. /Петдесет лв./ с ДДС.

 

Размер на гаранциите:

1.Гаранцията за участие в конкурса за всяка една от обособените позиции е в размер на 100,00 лв. /Сто лв./.

2.Гаранция за изпълнение на договора:

за обособена позиция № 1 – 40,00 лв. /Четиридесет лв./;

за обособена позиция № 2 – 650,00 лв. /Шестстотин и петдесет лв./;

за обособена позиция № 3 – 370,00 лв. /Триста и седемдесет лв./;

за обособена позиция № 5 – 670,00 лв. /Шестстотин и седемдесет лв./

за обособена позиция № 6 – 30,00 лв. /Тридесет лв./;

за обособена позиция № 7 – 190,00 лв. /Сто и деветдесет лв./.

 

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 25.09.2020 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17,00 ч. на 25.09.2020г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 28.09.2020г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр.София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

 

ЕВА МИТОВА

КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

 

 

 

 

 

11.09.2020