"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти от I, II и III метродиаметър

10.11.2020

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“ ж.к. „Света Троица“, ул. „Хайдут Сидер“ № 12

10.11.2020

„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – обособена част от първи етаж в блок 5 към сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, разположена в гр. София, 1233, район "Сердика", ж.к. „Банишора”, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67 А, с обща наемна площ 578,24 кв. м, за лечебно заведение

06.11.2020

Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Плана, м. Чаршията, със специфично конкурсно условие: за магазин за хранителни стоки

04.11.2020

„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти

03.11.2020

„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обслужващо помещение с площ 24,80 кв. м към „Център за образно-медицинска диагностика с високо технологичен скенер”

03.11.2020

Район „Слатина” обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем на две обособени части от имот – публична общинска собственост, на терен с обща площ от 2,00 (два) кв. м за поставяне на две самостоятелни машини, едната за топли напитки и кафе и втора за студени напитки и закуски, находящи се във входното предверие на триетажната административна сграда на СО – район „Слатина”

02.11.2020

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваем обект – павилион

02.11.2020

Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2020 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София

30.10.2020

„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 8 метростанции от Третата линия на Софийското метро” (прекратен)

30.10.2020