Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“ ж.к. „Света Троица“, ул. „Хайдут Сидер“ № 12

 

Заповед № СОА20-РД09-2473/21.09.2020 г. на кмета на Столична община, Решение № 256/14.05.2015 г. на Столичен общински съвет и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

 

РАЙОН "ИЛИНДЕН"

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична  общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в  сградата на  3. СУ „Проф. Марин Дринов“, ж.к. „Света Троица“, ул. „ Хайдут Сидер“ № 12, АОС № 88 от 01.04.1998 г., представляващ:

Позиция 1. – 3. СУ „Проф. Марин Дринов“  – Ученически стол – с площ 155,40 кв. м. Месечна наемна цена – 70,00 (седемдесет) лева без ДДС (0,45 лв/кв. м).

                                                         заедно със

Позиция 2. – 3. СУ „Проф. Марин Дринов“ – Ученически бюфет – с площ 15,90 кв. м. Месечна наемна цена 8,00 (осем) лева без ДДС (0,50 лв./кв. м).

Гаранция за участие – 200,00 лв. (двеста лева) под формата на парична сума се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16:30 ч. на 10.12.2020 г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 10.12.2020 г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 11.12.2020 г.  от 14:00 ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 – район „Илинден".

10.11.2020