Район „Слатина” обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем на две обособени части от имот – публична общинска собственост, на терен с обща площ от 2,00 (два) кв. м за поставяне на две самостоятелни машини, едната за топли напитки и кафе и втора за студени напитки и закуски, находящи се във входното предверие на триетажната административна сграда на СО – район „Слатина”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Слатина”, в изпълнение на Заповед № СОА20-РД98-19/22.06.2020 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

 

ОБЯВЯВА

Публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на две обособени части от имот – публична общинска собственост, на терен с обща площ от 2,00 (два) кв. м за поставяне на две самостоятелни машини, едната за топли напитки и кафе и втора за студени напитки и закуски, находящи се във входното предверие на триетажната административна сграда на СО – район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 67, с идентификатор 68134.703.1373.1.1."

Начална конкурсна цена: 178 лв. (сто седемдесет и осем лева) без ДДС.

Размер на гаранцията за участие: 100 лв. (сто лева).

Място и краен срок за закупуване и за подаване на офертите за участие:  до 17:00 ч. на 03.12.2020 г., в деловодството на район „Слатина”, с административен адрес,  бул. „Шипченски проход” № 67, гр. София.

Дата, място и час на провеждане на конкурса: на 07.12.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на район „Слатина”, с административен адрес: бул. „Шипченски проход” № 67, гр. София.

Цена на конкурсната документация: 50 лв. (петдесет лева) с вкл. ДДС, платими на касата на Столична община – район „Слатина”.

Адрес и телефон на организатора: бул. „Шипченски проход” № 67, гр. София, телефон: 028737956.

 

 

 

Кмет на СО – район „Слатина”:

/Георги Илиев/

02.11.2020