„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи) в 8 метростанции от Третата линия на Софийското метро” (прекратен)

Публикувано на 19.11.2020 г.

 

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СЪОБЩАВА, ЧЕ ОБЯВЕНИЯТ НА 30.10.2020 Г. ВЪВ В-К „24 ЧАСА”, БР. 272, НА
ЕЛ. СТРАНИЦИ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД И СТОЛИЧНА ОБЩИНА  КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА  ОБЕКТ:

„Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), собственост на „Метрополитен” ЕАД, в 8 броя метростанции ("Красно село", "България", "Медицински университет", "НДК-2", "Св. Патриарх Евтимий", "Орлов мост", "Театрална", "Хаджи Димитър") от "Третата линия на  Софийското метро”,

СЪС ЗАПОВЕД № РД12-353-19.11.2020 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД  СЕ ПРЕКРАТЯВА.

НА КАНДИДАТИТЕ, ЗАКУПИЛИ КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТАЦИИ, СУМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ.


О  Б  Я  В  А  

 

  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

На основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството

по Протокол № 13/22.10.2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ: „СТАЦИОНАРНИ РИЕ (РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ),СОБСТВЕНОСТ НА „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, В 8 БР. МЕТРОСТАНЦИИ ("Красно село", "България", "Медицински университет", "НДК-2", "Св. Патриарх Евтимий", "Орлов мост", "Театрална", "Хаджи Димитър") ОТ ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”,     

 

С начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 15,00 (петнадесет) евро без ДДС за един брой рекламно място съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.
Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 150,00 лв. с ДДС.
Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN – BG34UNCR76301039298950

BIC – UNCRBGSF

Обслужваща банка – УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

Въз основа на документа за банков превод в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

Конкурсната документация за участие се получава  от организатора на конкурса – „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая  52, при представяне на фактурата – от 30.10.2020 г. до 18.11.2020 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.     

Депозит за участие в конкурса – 15 000 лв.

Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 20.11.2020 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 20.11.2020 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. чрез Началниците на метростанции и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.

 

30.10.2020