„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – обособена част от първи етаж в блок 5 към сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, разположена в гр. София, 1233, район "Сердика", ж.к. „Банишора”, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67 А, с обща наемна площ 578,24 кв. м, за лечебно заведение

“ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД

На основание чл. 27 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1671 от 04.11.2020 г. на изпълнителния директор на “ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

Обособена част от  първи етаж в блок 5 към сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, разположена в гр. София, 1233, район "Сердика", ж.к. „Банишора”, бул. „Ген. Н. Г. Столетов”  № 67А, с обща наемна площ 578,24 кв. м, за лечебно заведение.

Описание на обекта на конкурса

Обособена част от недвижим имот, с обща наемна площ 578,24 кв. м и съдържаща 36 помещения на първи етаж в блок 5, заедно със складово помещение в приземен етаж, находящи се сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, разположена в гр. София, 1233, район "Сердика", ж.к. „Банишора”, бул. „Ген. Н. Г. Столетов”  № 67А.

Началната  минимална месечна наемна цена за помещенията е 4334 (четири хиляди триста тридесет и четири) лева без включен ДДС.

Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години.

Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 19.11.2020 г., в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, след представен документ за закупена документация.

Конкурсната документация се закупува  в сградата на „Пета МБАЛ – София”ЕАД, находяща се в  гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч..

Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто) лева.

Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300 лв. (триста лева)  в срок до 19.11.2020 г. от 09:00 до 16:00 часа в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД или чрез банков превод.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 19.11.2020 г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Адрес на обекта: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А

Банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД за внасяне на депозит:

IBAN BG 11 SOMB 91301027523002

BICSOMBBGSF

Банка: ОБ –АД, бул. "М.-Луиза", № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 19.11.2020 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 20.11.2020 г., 11:00 ч.

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 17.12.2020 г., 11:30 ч.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 19.11.2020 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 19.11.2020 г.) от 09:00 ч. до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

За допълнителна информация: тел.02/926 82 35.

06.11.2020