Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Плана, м. Чаршията, със специфично конкурсно условие: за магазин за хранителни стоки

 

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА – РАЙОН  ПАНЧАРЕВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА20-РД09-2283/07.08.2020 г. на кмета на Столична община, утвърдена конкурсна документация и Заповед № РПН20-РД09-106/27.10.2020 г. на кмета на район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 6035/16.01.2017 г. на СО – район "Панчарево", находящ се в с. Плана, СО – район "Панчарево", м. Чаршията, ет. 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56624.7203.1079.1.2, с площ 85 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-55/15.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I – за салон, селкоп от кв. 3 по действащия регулационен план на с. Плана, със специфично конкурсно условие: за магазин за хранителни стоки.

I. Начална месечна конкурсна наемна цена

Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община е 137,00 (сто тридесет и седем) лева без ДДС.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 04.11.2020 г. до 17:00 часа на 18.11.2020 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 18.11.2020 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

V. Конкурсът  да   се   проведе на 19.11.2020 г. от 11:00 ч.  в сградата   на   район  "Панчарево" с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail : info@pancharevo.org.

04.11.2020