Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2020 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София

Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2020 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и "Държавно ловно стопанство – Витиня", в района на действие на Регионална дирекция по горите – София.

На основание чл. 15, ал. 3, чл. 24, ал. 2 и  във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“, е издадена Заповед № СОА20-РД09-2712/29.2020 г. на кмета на Столична община за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г., и одобрение на тръжна документация – Приложение 1 към същата заповед. 

Заповед № СОА20-РД09-2712/29.10.2020 г.

Приложение № 1


Публикувано на 27.11.2020 г.

Заповед СОА20-РД09-3732/27.11.2020  на кмета на Столична община за прекратяване на процедурата

Протокол от 19.11.2020 г. от проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА20-РД09-2712/29.10.2020 г.

30.10.2020