Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваем обект – павилион

Заповед № СОА20-РД09-2602/09.10.2020г. на кмета на Столична община, Решение №438/24.09.2020г. на Столичен общински съвет и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

 

СО – район „Илинден”

обявява  конкурс

 

за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

терен с площ от 72,00 кв. м (покрита  площ 36,00 кв. м и открита площ 36,00 кв. м) за поставяне на преместваем обект – павилион по индивидуален проект  с  предназначение – за търговска дейност, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пиротска“ , с индентификатор 68134.1203.970 по КККР.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 505,00 лв. (без ДДС). За покрита част – 288,00 лв. и за открита част – 217,00 лв. 

Гаранция за участие – 300,00 лв., (триста лева) под формата на парична сума, се внася по банков път в „Общинска банка” АД, клон „Люлин”, IBAN: ВG 19 SOMB 9130 33 19120601 BIC SOMBBGSF.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 16:30 ч. на 2.12.2020 г. от район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх. Б, служба АИО, фронтофис.

Цена на книжата – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок за подаване на офертитедо 17:00 ч. на 02.12.2020 г. включително в служба АИО на район „Илинден“.

Провеждане на конкурса на 03.12.2020 г.  от 14:00 ч., стая  421, ет. 4 на район „Илинден”.

Информация на тел. 439 73 47; 439 73 46 – район „Илинден”.

 

02.11.2020