„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обслужващо помещение с площ 24,80 кв. м към „Център за образно-медицинска диагностика с високо технологичен скенер”

“ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД

На основание чл. 27 във вр. с чл. 22  от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1635 от 30.10.2020 г. на изпълнителния директор на “ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

Обслужващо помещение  с площ 24,80 кв.м. към „Център за образно-медицинска диагностика с високо технологичен скенер” находящо се в  „Пета МБАЛ- София” ЕАД

Описание на обекта на конкурса:

Обслужващо помещение в сутерена  на сградата на болницата към „Център за образно-медицинска диагностика с високо технологичен скенер” с площ 24,80 кв. м, находящо се на партерен етаж в болничен комплекс на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, находяща се в гр. София, п.к. 1233, район „Сердика“, ж.к. „Банишора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А.

Началната  минимална месечна наемна цена за помещенията е 149 лева (сто четиридесет и девет) без включен ДДС.

Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години.

Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 19.11.2020 г., в сградата на „Пета МБАЛ –  София” ЕАД, след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице – Сашка Ценкова – 0879594254.

Конкурсната документация се закупува  в сградата на „Пета МБАЛ – София”ЕАД, находяща се в  гр. София , бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.

Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто) лева.

Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300 лева (триста лв.)  включен ДДС, в срок до 19.11.2020 г. от 09:00 до 16:00 часа в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД или чрез банков превод.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 19.11.2020 г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Адрес на обекта: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, №67А

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:

IBAN BG 11 SOMB 91301027523002

BIC SOMBBGSF

Банка: ОБ –АД, бул. "М.-Луиза", № 88.

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 19.11.2020 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 20.11.2020 г., 11:30 ч..

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 17.12.2020 г., 11:30 ч.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 19.11.2020 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 19.11.2020 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

За допълнителна информация: тел.02/926 82 35.

 

03.11.2020