„II МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаванe под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и за извънболнична медицинска помощ

25.11.2019

„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – кабинети и търговски обект „бивш санитарен магазин”

22.11.2019

Район "Кремиковци" обявява конкурс за част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет, намиращо се в 156-то ОУ „Васил Левски“, ул. „Кирил и Методий“ № 2

20.11.2019

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху общински поземлен имот, находящ се в гр. Банкя, ул. „Жан дьо Лафонтен”

19.11.2019

”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І и ІІ метродиаметър

14.11.2019

"ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за дентални кабинети

13.11.2019

„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Обособено място от покрива на административна сграда на "Метрополитен" ЕАД на ул. ”Княз Борис І” № 121 за поставяне на съоръжение с ажурна светеща реклама"

13.11.2019

„Метрополитен” ЕАД обявява продължаване на конкурсната процедура за отдаване под наем на обекти – стационарни рекламно-информационни елементи, собственост на "Метрополитен" ЕАД

08.11.2019

"Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот за извършване на медицинска дейност – кабинет с № 42, за общо практикуващ лекар

06.11.2019

Район „Средец” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – подземна тоалетна с железобетонна конструкция, находящ се в гр. София, район „Средец“, м. „Центъра“, кв. 405а, ул. „Ангел Кънчев“ № 9

31.10.2019