Район „Средец” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект – подземна тоалетна с железобетонна конструкция, находящ се в гр. София, район „Средец“, м. „Центъра“, кв. 405а, ул. „Ангел Кънчев“ № 9

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1429/ 17.10.2019г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А М:

Публично оповестен конкурс 5/31.10.2019 г. с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1017/24.06.2019 г. на район „Средец“, представляващ самостоятелен обект – подземна тоалетна с железобетонна конструкция, с площ 55 кв. м, с идентификатор 68134.102.52.1.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.102.52 по КККР на район „Средец“, находяща се в гр. София, район „Средец“, м. „Центъра“, кв. 405а, ул. „Ангел Кънчев“ № 9.

1. Специфично конкурсно условие – за „обществена тоалетна“.

2. Начална конкурсна месечна наемна цена – 460,00 лева (четиристотин и шестдесет лева) без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община; съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

3. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Касата на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6, звено „Деловодство”, първи етаж, всеки работен ден от 09:00 часа на дата 31.10.2019 г. до 17:30 ч. на дата 02.12.2019 г.

5. Цена на конкурсната документация: 30 (тридесет) лева с включен ДДС.

6. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 460,00 лева (четиристотин и шестдесет лева) без включен ДДС. Гаранцията за участие се внася в касата на СО – район „Средец ”, етаж – първи, в сградата на район „Средец ”, гр. София, ул. „Леге” № 6 или по банков път – BG88SOMB91303324908901, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, BIC SOMBBGSF. В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса.

7. Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17.30 ч. на дата 02.12.2019 г. в деловодството на СО-район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6, етаж първи, звено „Деловодство“;

8. Оглед на обекта: след предварителна уговорка,  лица за контакт: Ваня Мичева, началник на отдел ПИОЧР – 02/948 43 21, вътрешен 220, инж. Милен Дянков, гл. инженер – 02/948 43 59, вътрешен 331.

9. Конкурсът ще се проведе на дата 03.12.2019 г. в 10:30 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”.

10. Адрес на организатора – гр. София, ул. „Леге” № 6.

11. Телефон за информация – 02/948 43 21, вътрешен 220.

 

 

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район „Средец”

 

 

 

 

 

31.10.2019