„II МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаванe под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и за извънболнична медицинска помощ

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД

гр. София, 1202, бул. ”Христо Ботев”  120

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНE ПОД  НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНA МЕДИЦИНCKA ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" ЕАД

 

A. Недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от един квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30.50 лв. (тридесет лева и петдесет стотинки) без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ кабинет с обща площ от 14.80 (четиринадесет цяло и осемдесет) квадратни метра, на първи етаж, южно изложение, с предназначение за медико-техническа лаборатория, с начална наемна цена в размер на 105.70 лв. (сто и пет лева и седемдесет стотинки) без включен ДДС;

В. Недвижим имот, съставляващ кабинет с обща площ от 15.10 (петнадесет цяло и десет) квадратни метра, на първи етаж, северно изложение, за използване за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл. 8, ал.1, т. 1, буква „а" и буква „б” от Закона за лечебните заведения, с начална наемна цена в размер на 105.70 лв. (сто и пет лева и седемдесет стотинки) без включен ДДС;

Г. Недвижим имот с площ от 1.00 един квадратен метър, находящ се на партер, до касата, за поставяне на кафеавтомат, с начална наемна цена в размер на 320.00 лв. (триста и двадесет лева) без включен ДДС;

Д. Недвижим имот, съставляващ обособени помещения с предназначение за пералня – дейности по изпиране, дезинфекция, изсушаване и гладене – с обща площ от 240.00 (двеста и четиридесет) квадратни метра, с начална наемна цена в размер на 801.60 лв. (осемстотин и един лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС. Имотът се отдава без налично оборудване по предназначението му.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД от 21.08.2019 г. до 16.09.2019 г.

Цена на конкурсната документация е 30.00 (тридесет) лева с включен ДДС.

Гаранцията депозит за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF; IBAN BG47 SO MB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 16.09.2019 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 16.09.2019 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 17.09.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

25.11.2019