Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху общински поземлен имот, находящ се в гр. Банкя, ул. „Жан дьо Лафонтен”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 336 по Протокол № 76 от 30.05.2019 г. и Решение № 636 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 2-СО-2019 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Банкя, CO – район „Банкя”, ул. „Жан дьо Лафонтен”, актуван с АЧОС № 1593/ 28.12.2017 г. на район „Банкя“, CO, вписан в книгите за вписване от 03.08.2018 г., вх. рег. № 51178, том CXVI, дело № 36641, имотна партида № 57280, с идентификатор 02659.2198.809 с площ 338 (триста тридесет и осем) кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-742447/15.10.2018 г., издадена от СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: съседни поземлени имоти с идентификатори 02659.2198.411, 02659.2198.410, 02659.2198.409, 02659.2198.408, 02659.2198.1628, 02659.2198.806, попадащ в УПИ II-410, 409, 459, кв. 60. Устройствена зона: “Жм2” – жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, в който се включват и ПИ с идентификатори 02659.2198.411, 02659.2198.410, 02659.2198.409, 02659.2198.408, 02659.2198.1628.

Начална тръжна цена:
54 080,00 (петдесет и четири хиляди и осемдесет) лева без ДДС.

Размер на стъпката за наддаване:
2 000 (две хиляди) лева.

2. Размер на депозита за участие:

5 408,00 (пет хиляди четиристотин и осем) лева.

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG72SOMB91303333008301
BIC: SOMBBGSF. 
Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 2-СО-2019.

3. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

  • За оглед на обекта: Таня Григорова – началник отдел УОСЖСРКТД; тел. 0885812309, район „Банкя”, до 12:00 ч. на 19.12.2019 г.;
  • Дата на провеждане на търга: 20.12.2019 г.;
  • Начален час на търга: 14:00 часа;
  • Място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес ул. "Париж” № 3, ет. 1.

4. Цена на тръжната документация: 10,00 лв. (десет лева), без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. "Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден – от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии” на Столична община на адрес ул. „Париж” № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16:00 ч. на 19.12.2019 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

19.11.2019