”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І и ІІ метродиаметър

 
 

„М Е Т Р О П О Л И Т Е Н” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЯВА 
          КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
от ПЪРВИ и ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР
С НАЧАЛНА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

1. МС „Обеля”
павилион № 4 (17,20 кв. м)                                                    11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

2. МС „Обеля”
павилион № 5 (17,20 кв. м)                                                    11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)    
                                                                                                                                                                                                           
3. МС „Обеля”
павилион № 7 (17,20 кв. м)                                                    11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
                                                                                                                                       
4. МС „Обеля”
павилион № 9 (3,50 кв. м)                                                      11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)       
                                                                                                                                                                                  
5. МС „Обеля”
помещение № 10 (15,92 кв. м)                                               11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: каса за комунални услуги  
                                                                               
6. МС „Вардар”, ИВ
помещение № 12 (12,00 кв. м)                                                9,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)
                                       
7. МС „Константин Величков”, ЗВ
помещение № 1Б (12,00 кв. м)                                                11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата 
                                                                                                        
8. МС „Константин Величков”, ИВ
помещение № 6 (10,50 кв. м)                                                   9,00 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)            
                                                                                                
9. МС „СУ "Св. Климент Охридски”, ИВ
помещение № 5.1 (50,00 кв. м)                                                17,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
                                                                                 
10. МС „Г. М. Димитров”, вест. 2
помещение № 4 (15,00 кв. м)                                                   11,50 евро/кв.м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)

11. МС „Младост 1”, вест. 1      
помещение № 2 (58,50 кв. м)                                                   17,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

12. МС „Младост 3”, ЗВ
помещение № 8.2 (7,46 кв. м)                                                  7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)  
                                                                                                                                                                                         
13. МС „Летище София”
открита площ  (4,00 кв. м)                                                        25,00 евро/кв. м 
складово помещение № 1 (5,40 кв. м)                                     12,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
(без производство на храни)      
                                       
14. МС „Акад. Александър Теодоров-Балан”, ЮВ
помещение № 23.3 (15,50 кв. м)                                               7,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата 
(без производство на храни) 
                                                                                                             
15. МС „Бели Дунав”
помещение № 4 (14,15 кв. м)                                                    11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата

16. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 3 (11,10 кв. м)                                                    11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата 
(без производство на храни)

17. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 4 (17,40 кв. м)                                                     11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата 
(без производство на храни)       
 
18. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 5 (19,80 кв. м)                                                     11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата
 (без производство на храни)    
                                                                                                        
19. МС „Витоша”, северен подлез
помещение № 6 (17,64 кв. м)                                                     11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата 
(без производство на храни)       
                                                                                                     
20. МС „Витоша”, южен подлез
помещение № 7 (20,10 кв. м)                                                     11,50 евро/кв. м
Предмет на дейност: по предложение на кандидата 
(без производство на храни) 

НАЧАЛНАТА КОНКУРСНА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА за 1 кв. м е  БЕЗ ДДС.

Цена на конкурсната документация:  80 лв. (с ДДС).

Депозит за участие в конкурса – по 3 000 лв.

Закупуване на конкурсна документация за участие: от 14.11.2019 г., всеки работен ден до 27.11.2019 г., вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч., на адрес: София, ул. ”Княз Борис І” № 121, ”Метрополитен” ЕАД – стая 50.

Подаване на предложенията на участниците – в деловодството на „Метрополитен” ЕАД на горния адрес до 12:00 часа на 28.11.2019 г.

Конкурсите ще се проведaт от 14:00 часа на 28.11.2019 г. на горния адрес.   

Условията на конкурсите, изискванията към участниците и списъкът на документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10;00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа чрез началник Метростанция.

Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

14.11.2019