"Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот за извършване на медицинска дейност – кабинет с № 42, за общо практикуващ лекар

О Б Я В Л Е Н И Е

Изпълнителният директор на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на „Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, за извършване на медицинска дейност – кабинет с № 42, за общо практикуващ лекар.

Помещение (кабинет с № 42), находящ се в сградата на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 21.11.2019 г., от 10:00 ч., в сградата на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88 или в касата на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 12:00 часа, всеки работен ден, в дните от 07.11.2019 г. до 08.11.2019 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 0884355846 – Михаил Стойков.

Конкурсната документация се получава от 07.11.2019 г. до 08.11.2019 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 12:00 часа на 20.11.2019г., в Деловодството на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100.00 лв. (сто лева). Депозитът се превежда по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на „Университетска Първа МБАЛ – София "Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

06.11.2019