„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – кабинети и търговски обект „бивш санитарен магазин”

„ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” EАД

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 2/14.06.2019 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД
 

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ:

1. Кабинет 114, находящ се на 1-ви етаж в близост до главния вход на болничен комплекс на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за медицински дейности, с обща площ  44,80 кв. м

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 500 (петстотин) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

2. Кабинет „социални дейности”, находящ се на 1-ви етаж в болничен комплекс на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за медицински дейности, с обща площ  21,44 кв. м

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 300 (триста) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева

3. Търговски обект „бивш санитарен магазин”, находящ се на партерен етаж в близост до главния вход на болничен комплекс на „Пета МБАЛ – София” ЕАД,  с обща площ  19,54 кв. м

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 500 (петстотин) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

АДРЕС НА ОБЕКТА: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:

IBAN:  BG 11 SOMB 91301027523002

BIC: SOMBBGSF

Банка: ОБ –АД, бул."М.-Луиза" № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 06.12.2019 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 09.12.2019 г., 11:00 ч.;

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 06.12.2019 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

 

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 06.12.2016 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

 

ЦЕНАТА НА един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 300 (триста) лева без ДДС, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен  до 16:00. Конкурсната документация ще се получава в стая „Канцелария”, в лечебното заведение след заплащането ѝ.

               

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

 

22.11.2019