Район "Кремиковци" обявява конкурс за част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет, намиращо се в 156-то ОУ „Васил Левски“, ул. „Кирил и Методий“ № 2

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”
ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА19-РД98-35/2019 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС


1. За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата на информационното табло на района:

1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет с площ от 15,70 м2, намиращо се в сграда с идентификатор 68134.8200.1158.5, 156-то ОУ „Васил Левски“, кв. "Кремиковци", ул. „Кирил и Методий“ № 2, район „Кремиковци“. АОС № 3179/05.11.2018 г.
- Специфични условия за конкурса: стоматологичен кабинет;
- Начална месечна наемна цена: 76 лв. (без ДДС).


ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 120,00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация:
Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци", кв. "Ботунец", 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 20.11.2019 г. до 19.12.2019 г. от 8:30 до 16:30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б , ет. 1, от 20.11.2019 г. до 19.12.2019 г. включително – всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район „Кремиковци”, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, 20.12.2019 г. от 10:30 часа.
7. Организатор на конкурса:
СО – район „Кремиковци” – кв. "Ботунец", 1870, тел. 02/994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg
 

20.11.2019