"ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за дентални кабинети

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (за дентални кабинети), а именно:

1. Кабинет № 13 (тринадесет), намиращ се на първия етаж в База 1 на „ДКЦ XII ) – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 14,03 кв. м (четиринадесет цяло и три стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 5,61 кв. м (пет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

2. Кабинет № 14 (четиринадесет), намиращ се на първия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 14,03 кв. м (четиринадесет цяло и три стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 5,61 кв. м (пет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

3. Кабинет № 66 (шестдесет и шест), намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,12 кв.м. (двадесет и пет цяло и дванадесет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 10,04 кв.м. (десет цяло и четири стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

4. Кабинет № 67 (шестдесет и седем), намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII - София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 16,75 кв. м (шестнадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,69 кв. м (шест цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

5. Кабинет № 68 (шестдесет и осем), намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 16,75 кв. м (шестнадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,69 кв. м (шест цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

6. Кабинет № 69 (шестдесет и девет), намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 16,75 кв. м (шестнадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,69 кв. м (шест цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

7. Кабинет № 70 (седемдесет), намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,12 кв. м (двадесет и пет цяло и дванадесет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 10,04 кв. м (десет цяло и четири стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

8. Кабинет № 71 (седемдесет и едно), намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 16,75 кв. м (шестнадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,69 кв. м (шест цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

9. Кабинет № 72 (седемдесет и две), намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 34,13 кв. м (тридесет и четири цяло и тринадесет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 13,64 кв. м (тринадесет цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

10. Кабинет № 73 (седемдесет и три), намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 16,75 кв. м (шестнадесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,69 кв. м (шест цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: Кабинетите ще се ползват от индивидуални и/или групови практики за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентални кабинети за прегледи, лечение и консултации.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на:

1. за Кабинет № 13 (тринадесет) – 300 (триста) лева без ДДС

2. за Кабинет № 14 (четиринадесет) – 300 (триста) лева без ДДС

3. за Кабинет № 66 (шестдесет и шест) – 400 (четиристотин) лева без ДДС

4. за Кабинет № 67 (шестдесет и седем) – 300 (триста) лева без ДДС

5. за Кабинет № 68 (шестдесет и осем) – 300 (триста) лева без ДДС

6. за Кабинет № 69 (шестдесет и девет) – 300 (триста) лева без ДДС

7. за Кабинет № 70 (седемдесет) – 400 (четиристотин) лева без ДДС

8. за Кабинет № 71 (седемдесет и едно) – 300 (триста) лева без ДДС

9. за Кабинет № 72 (седемдесет и две) – 500 (петстотин) лева без ДДС

10. за Кабинет № 73 (седемдесет и три) – 300 (триста) лева без ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 50 (петдесет) лева за имот. Депозитът за участие в конкурса е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 29.11.2019 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация – 50  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 29.11.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 29.11.2019 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 02.12.2019 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен.

Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит: 13:00 ч. на 17.12.2019 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 18.12.2019 г. от 10:00 часа.

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

 

Д-р В. Василев

Управител на „ДКЦ XII - София” ЕООД

13.11.2019