"ДКЦ VIII - София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за кафе автомати, кабинети, гаражни клетки и др.

08.04.2019

„ДКЦ XXII - София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост

05.04.2019

Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижими имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на СО - район "Панчарево", за поставяне на преместваеми обекти (павилиони), за търговски дейности

05.04.2019

Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за: „Отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Лозен, ул. "Съединение" № 112, помещение с площ 21,60 кв. м"

04.04.2019

Район „Красна поляна” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот, терен частна общинска собственост на територията на района

29.03.2019

Район „Красна поляна” продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот, терен частна общинска собственост, на територията на район „Красна поляна”

27.03.2019

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост

27.03.2019

Район “Младост” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, в район "Младост"

22.03.2019

„ДКЦ XXХ - София” ЕООД, обявява конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, с предназначение за кафене

22.03.2019

"Егида София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти

21.03.2019