Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за: „Отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Лозен, ул. "Съединение" № 112, помещение с площ 21,60 кв. м"

 

СТОЛИЧНА   ОБЩИНА – РАЙОН  ПАНЧАРЕВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район "Панчарево", на основание чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 3 във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинската собственост, в изпълнение на влязло в сила Решение № 843 по Протокол № 66 от 06.12.2018 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА19-РД98-2/09.01.2019 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК) продължава  с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС № 5647/21.01.2016 г. на СО – район "Панчарево", находящ се в с. Лозен, ул. "Съединение" № 112, представляващи помещение с идентификатор 44063.6228.2555.3.2, с площ 21,60 (двадесет и един цяло и шестдесет) кв. м, на първи етаж в административната сграда на кметство с. Лозен с идентификатор 44063.6228.2555.3, цялата с площ 331 (триста тридесет и един) кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.6228.2555, с площ 1741 (хиляда седемстотин четиридесет и един) кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ II за АТЦ, ПОЩА и КМЕТСТВО от кв. 50 по регулационния план на с. Лозен, със специфично конкурсно условие: „За образователен център“.

I. Условия за участие: Съгласно утвърдена  конкурсна документация.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

III. Конкурсната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа на 04.04.2019 г. до 17.00 ч. на 15.04.2019 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 ч. на 18.04.2019 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: гр.София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

V. Конкурсът ще се проведе на 19.04.2019 г. от 11:00 часа, сградата на СО – район „Панчарево", с административен адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе " № 230.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.        

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти: 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail: so_pancharevo@abv.bg.

04.04.2019