"Егида София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Протокол № 4/18.03.2019 година

РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета от Столичния общински съвет, Съвета на директорите на “Егида – София” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, Столична община – район „Триадица”, бул. “Прага” № 23, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121660480, в състав: Огнян Цветанов Методиев – председател, Иван Йонов Йонов – изпълнителен директор и Роман Николов Стоянов – член, единодушно

Р Е Ш И:

І. Открива конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД, балансовата стойност на които не надхвърля 5% (пет процента) от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на 2018 година, при следните условия:

Таблица с обекти за конкурс:      

Пореден № на обекта

Обща площ на търговския обект в  кв. м

Начална месечна цена  в лева, без ДДС

 

Срок за закупуване на конкурсна документация

Срок за подаване на предложения за участие

Дата на провеждане на конкурса

Подлез бул. "Васил Левски" и ул. "Ген. Гурко"

Магазин 2

40

880

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 3

18

396  

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 4а

34

748

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 4в

20

440

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 5а

11

242

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 8

18

396

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 8а

22

484

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 10

 24.5

539

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 13

11

242

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 18

11

242

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Подлез бул. "Цариградско шосе" – "Орлов мост" подлез "Царевец"

Магазин 4

14.85

372

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 5

14.85

372

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 6

14.85

372

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 7

14.85

372

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 8

27.52

688

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 11

19.00

475

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Подлез бул. "Ситняково" и ул. "Цар Иван Асен II"

Магазин 2

30

540

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 3

15

270

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 4

15

270

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Подлез бул. "Цариградско шосе" – хотел "Плиска"

Магазин 6

4.8

269

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 7

14.39

806

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Магазин 10

11

396

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Помещения централен офис „Мадара”

Стая № 8

12.95

195

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

Стая № 9

12.95

195

08.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

 

2.1. Общи условия – критерии за оценка: а/ месечна наемна цена (водещ критерий) – не по-ниска от обявената начална – до 80 точки; б/ размер на предложената гаранция за добро изпълнение над минималния, заложен в конкурсните условия (допълнителен критерий, който се прилага при еднакви предложения по водещия критерий) – до 20 точки.

2.2. Специфични условия: а/ въвежда се абсолютната забрана за преотдаване на обекта от страна на наемателя.

3. Изисквания към участниците: участник в конкурса може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и тяхно обединение, което: е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон; не е обявено в несъстоятелност; не се намира в производство за обявяването му в несъстоятелност; не се намира в производство по ликвидация; не е лишено от правото да упражнява търговска дейност; няма задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; не е осъждано за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако е реабилитирано; няма задължения към „Егида – София” ЕАД. 

4. Ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, и място за нейното получаване, краен срок и място за приемане предложенията на участниците, размер на депозита:

4.1. Конкурсната документация ще се получава от деловодството на “Егида – София” ЕАД, находящо се в гр. София, бул. “Прага” №23, след заплащане на нейната стойност от 50.00 (петдесет) лева с ДДС, в брой на касата на дружеството на посочения адрес, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. в обявения срок за закупуване на документация. За всеки обект се закупува отделна конкурсна документация. 

4.2. Предложенията на участниците в конкурса ще се приемат в деловодството на “Егида – София” ЕАД всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., в обявения срок за подаване на предложения, като за всеки обект се подава отделно предложение.

4.3. Депозитът за участие в конкурса за един търговски обект е в размер на 1000.00 (хиляда) лева, а за складове и стаи – офиси, е в размер на 2 (два) месечни наема от обявената цена, внесени в брой в касата на “Егида – София” ЕАД.

4.4. Депозитът за добро изпълнение на договора за наем е в размер на 1000.00 (хиляда) лева, а за складове и стаи – офиси, е в размер на 2 (два) месечни наема от обявената цена, внесени в брой в касата на “Егида – София” ЕАД.

5. Време и начин за оглед на обектите: всеки работен ден от 11:00 ч. до 15:00 ч. в обявения срок за закупуване на документация, след предварителна уговорка.

6. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците:

Заявление за участие; Представяне на участника (презентация); Административни сведения за участника; Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса; Оферта; Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър с ЕИК или от съответния съд, издадено след 01.03.2019 г.; Документ за регистрация по ДДС, при наличие на такава; Документ за регистрация по БУЛСТАТ; Удостоверение, че участникът не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено след 01.03.2019 г.; Удостоверение, че участникът не е в производство по ликвидация, издадено след 01.03.2019 г.; Удостоверение за липсата на задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.03.2019 г.; Удостоверение за липса на задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.03.2019 г.; Свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо по закон участника; Декларация, че участникът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; Декларация за съгласие за обработване на лични данни на физическото лице – участник, законен представител или пълномощник на участника; Документ за внесен депозит; Документ за закупена конкурсна документация; Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник; Списък на документите, съдържащи се в предложението.

7. Други условия в съответствие с целите на конкурса: срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от подаването ѝ.

8. Време и място на провеждане на конкурса – от 10:00 часа в административната сграда на “Егида – София” ЕАД, гр. София, бул. “Прага” № 23.

9. Договорите за магазини на обекти в: Подлез бул. "Цариградско шосе" – "Орлов мост", подлез „Царевец“ –  магазини № 7 и № 8 и Подлез бул. "Цариградско шосе" – хотел "Плиска" –  магазини № 6 и № 7 ще бъдат сключени след изтичане на текущите договори, считано от 06.06.2019 г.

ІІ. Утвърждава конкурсната документация и определя нейната стойност за закупуване в размер на 50.00 (петдесет) лева, с ДДС.

ІІІ. Възлага на изпълнителния директор на „Егида – София” ЕАД да назначи 5-членна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите в конкурса, в деня на провеждане на конкурса, от които: представител на дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община и правоспособен юрист.  

 

21.03.2019