"ДКЦ VIII - София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за кафе автомати, кабинети, гаражни клетки и др.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ


„ДКЦ VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:
- 1 брой кафе автомат – част от фоайето на входа, с площ 1 кв. м – кафе автомат, минимална наемна цена 138 (сто тридесет и осем) лева с ДДС
- 1 брой кабинетА – бл. П2, ет. З, с обща площ 46,03 кв. м – "Трудова медицина", минимална наемна цена 300,00 (триста) лева с ДДС
- 1 брой помещение в сутерен – бл. П2, с площ 20,48 кв. м – складово помещение, минимална наемна цена 56,00 (петдесет и шест) лева с ДДС
- 1 брой помещение в сутерен – между колонно пространство, с обща площ 24,18 кв. м, минимална наемна цена 66,00 (шестдесет и шест) лева с ДДС
2 броя кабинети № 1 и № 9 – бл. П2, ет. 1, с обща площ 42,64 кв. м – Неотложна медицинска помощ, минимална наемна цена 275,00 (двеста седемдесет и пет) лева с ДДС
2 броя гаражни клетки № 1 и № 9 – в двора, с площ 18 кв. м за всяка една, минимална наемна цена за всяка клетка 48,00 (четиридесет и осем) лева с ДДС.

Находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 02.05.2019 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София, 1229, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД. Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата (ет. 2, ст. 203) на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в срок до 15:00 часа до 24.04.2019 г. Цена на конкурсната документация – 36 лева с ДДС, платими в касата (ет. 2, ст. 203) на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. в срок до 24.04.2019 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 25.04.2019 г.

За справки: 359/02/9382717
Д-р Сл. Славчев –
Управител на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

 

08.04.2019