Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост

О Б Я В А

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА19-РД09-172/01.02.2019 г. на кмета на Столична община продължава срока на конкурс за отдаване под наем на нежилищен  имот –  частна общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3171/29.08.2017 г., с площ 168 кв. м, разположен в УПИ I – 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, кв. 76, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, ул. „Адам Мицкевич“ № 41а, с идентификатор 68134.2824.3755 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г., с предназначение за открит склад.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 210,00 лева/за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години.

1.2. Недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3173/29.08.2017 г., с площ 191 кв. м, разположен в УПИ II – 313, 314, 315, 317, кв. 76, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, ул. „Адам Мицкевич“ №41, с идентификатор 68134.2824.3754 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г., с предназначение за открит склад.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 239,00 лева/за месец, без ДДС.

Срок за отдаване под наемдо реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години.

Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 03.04.2019 г.

Цена на конкурсната документация 60,00 лв. (с включен ДДС).

Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 10.04.2019 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.

Разглеждане и оценяване на предложенията на 11.04.2019г. от 10.30 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-54.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ                                                         

КМЕТ НА СО – РАЙОН  „ВРЪБНИЦА”                         

27.03.2019