Район “Младост” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, в район "Младост"

Столична община – район “Младост”, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със Заповед № СОА18-РД09-1389/04.12.2018 г. на кмета на Столична община, в изпълнение на Решение № 744 по Протокол № 63, точка 23 от 25.10.2018 г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА:

конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, в административната сграда на СО – район „Младост", както следва:

№ по ред Адрес на имота АОС № Вид на имота и площ Начална месечна наемна цена
(без ДДС)
Срок за отдаване под наем Предназначение
1 Гр. София, ж.к. "Младост-3", ул. "Свето Преображение" № 1, Административна сграда на СО – район “Младост”, полуподземен етаж № 1/16.09.1996 г. Обособена група от функционално свързани помежду си помещения, находящи се в полуподземен етаж на административната сграда на СО – район "Младост", ул. "Свето Преображение" № 1, гр. София, със застроена площ 104,00 (сто и четири) кв.м 313 лв. 5 г. Ведомствено заведение за хранене

 

Гаранция за участие: началната месечна наемна цена, без ДДС. Внася се в район “Младост", ул. “Св. Преображение”, № 1, партерен етаж, гише № 5 – 6 или по сметка на СО – район “Младост” в Общинска банка, IBAN BG 64 SOMB 9130 33 17609501; B1C SOMBBGSF.

Документи за участие в конкурса се закупуват от 25.03.2019 г. до 24.04.2019 г. (вкл.) всеки работен ден от 08.30 до 16.30 ч. След представяне на документ за закупена конкурсна документация, същата се получава в стая № 203, ет. 2 от Гинка Филкова, началник на отдел РКТД.

Цената на конкурсната документация е 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС.

Оферти се подават от 25.03.2019 г. до 24.04.2019 г. (вкл.) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в Център за административно обслужване на район "Младост" – партер, гише № 1 – 4.

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 25.04.2019 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на район "Младост" – етаж 3, стая 302.

Лице за контакт: Гинка Филкова – тел. 02/9067 620 и Елена Георгиева – 02/9067 622.

22.03.2019