„ДКЦ XXII - София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, съгласно Решение (Заповед) № 122/04.04.2019 г. на управителя на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:

Имот 1: Кабинет № 19 (деветнадесет), намиращ се на втори етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII –София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 20 и външна стена на сградата, с площ от 13,70 кв. м, заедно с прилежащите му 13,88 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 2: Кабинет № 10 (десет), намиращ се на трети етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 8 и кабинет № 10А, с площ от 14,13 кв. м, заедно с прилежащите му 13,03 кв. м  идеални части от общите части на сградата.

Имот 3: Кабинет № 10А (десет буква „А“), намиращ се на трети етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII –София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 10 и сервизни помещения, с площ от 14,13 кв. м, заедно с прилежащите му 13,03 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: Всеки имот ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, а именно като лекарски кабинет за прегледи и консултации от общопрактикуващ/-и лекар/-и. Ако две или повече лица желаят да наемат съвместно един кабинет, то те подписват заедно ценовото предложение. В този случай, изисканите декларации и заявлението за участие се попълват от всяко едно от лицата и офертата им е една обща.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: за Имот 1: 87,50 лв. с ДДС; за Имот 2: 89,25 лв.  с ДДС; за Имот 3: 89,25 лв. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 50 лева за всеки имот. Ако участник кандидатства за повече от един имот, внася депозит за всеки имот. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN: BG84IABG81231000349501, BIC: IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 22.04.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 22.04.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 22.04.2019 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.04.2019 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 07.05.2019 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 08.05.2019 г. от  10.00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Михаела Радева – завеждащ административна служба.

 

 

05.04.2019