Район „Красна поляна” продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот, терен частна общинска собственост, на територията на район „Красна поляна”

СО – район „Красна поляна”, уведомява за следното:

Продължава се с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот, терен частна общинска собственост, на територията на район „Красна поляна”, представляващ:

1.1. Реална част от ПИ 68134.1108.115, с площ от 9 (девет) кв. м, за разполагане на преместваем обект – стационарен павилион № 47.11 по индивидуален проект, при начална конкурсна месечна цена от 50.00 лв. без включен ДДС (5.55 лв. за кв. м). Специфично конкурсно условие: изграденият павилион следва да бъде предназначен за търговия с цветя.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 28.03.2019 г. до 17.04.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 28.03.2019 г. до 17.04.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цената на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение”№25, Заседателна зала, на 18.04.2019 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 225. 02 9 217 241.


 

27.03.2019