„ДКЦ XXХ - София” ЕООД, обявява конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, с предназначение за кафене

"Диагностично-консултативен център XXХ – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 16/20.03.2019 г. на управителя на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, а именно: Помещения, представляващи: търговска зала, офис-подготовка и склад в сградата на "ДКЦ ХХХ – София" ЕООД, бл. В, кота – 3.00, западна фасада на бл. В, с адрес: София – 1326, ж.к. "Обеля 2", с обща площ от 74 кв. м.

 

Предназначение: Имотът ще се ползва като кафене.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 320 (триста и двадесет) лева, без вкл. ДДС и 384 (триста осемдесет и четири) лева с вкл. ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на косумативните разходи за всеки отделен обект “ – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16.00 часа на 05.04.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXХ –София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 05.04.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16.00 ч. на 05.04.2019 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 08.04.2019 г. от 11.00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXХ – София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

 

 

22.03.2019