Район „Красна поляна” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот, терен частна общинска собственост на територията на района

ОБЯВА

На основание чл. 31, ал.2 от НУРПТК на СОС и в изпълнение на т. 5 от Заповед № СОА19-РД09-237/15.02.2019 г. на кмета на Столична община и Решение по Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РКП19-РД56-52/28.03.2019 г. на кмета на район „Красна поляна”

CO – район „Красна поляна”, уведомява за следното:

Продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот, терен частна общинска собственост на територията на район „Красна поляна”, представляващ:

ПИ с идентификатор 68134.1112.56 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-50 от 02.11.2011 година на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 764 кв. м, находящ се в м.“Барите – 2 част“, за който имот е съставен акт за общинска собственост № 967/04.04.2012 г.

Имотът да бъде отдаден под наем с предназначение – за складови нужди.

Начална месечна наемна цена, определена съгласно предложението на сертифициран оценител, по реда на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община в размер на 214 лв.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 29.03.2019 г. до 18.04.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 29.03.2019 г. до 18.04.2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цената на конкурсната документация е 60.00 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала, на 19.04.2019 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 225; 02 9 217 241.

29.03.2019