Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, находящ се на територията на район „Овча купел”

05.08.2019

Район "Красна поляна" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 75. ОУ "Тодор Каблешков"

31.07.2019

Район „Нови Искър“ удължава конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в училищните сгради на 170. СУ „Васил Левски“ – гр. Нови Искър, 176. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован и 160. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“, за позиция № 2

31.07.2019

Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в "Конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на СО – район "Панчарево"

29.07.2019

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, през 2019 г., намираща се в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София”

23.07.2019

Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, с площ 72 кв. м , с предназначение „за поща и курортно бюро"

23.07.2019

”Метрополитен" ЕАД – Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметър

23.07.2019

Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти

19.07.2019

Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (терен) – публична общинска собственост, за поставяне на 1 брой преместваем обект

17.07.2019

Район „Надежда“ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти

17.07.2019