Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, находящ се на територията на район „Овча купел”

ОБЯВЛЕНИЕ

На осн. чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1030/22.07.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РОК19-РД09-203/30.07.2019 г. на кмета на СО – район “Овча купел”

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

1. Да се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, находящ се на територията на район „Овча купел”, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, на следния обект:

1.1. Помещение – свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4064/26.03.2019 г. на СО – район “Овча купел”, вписан в книгите на Служба по вписванията – гр. София, с вх. рег. № 25452/25.04.2019 г., Акт № 20, том LXII, дело № 19243/2019 г., имотна партида 195528, находящ се в гр. София, кв. "Горна баня”, ул. “Христо Стефчов” № 2А, представляващ: Самостоятелен едноетажен обект в сграда с идентификатор 68134.4331.1510.1.2. със застроена площ 400 (четиристотин) кв. м, заемащ западната част от сграда 1, построена в поземлен имот с идентификатор 68134.4331.15110, м. “Горна баня”, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, попадащ в УПИ X от кв. 10, м. "Горна баня”, съгласно действащия ПУП, одобрен със Заповед № РД-50-307/20.04.1995 г., Заповед № РД-09-241/16.06.2000 г. и Заповед № РД-09-90/23.03.2000 г.

- Начална конкурсна наемна цена – 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) месечно без ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация – 60.00 лв. с вкл. ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса – 100.00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” 136 В, 1 ет. –каса, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа на 05.08.2019 г. до 17.00 часа на 05.09.2019 г.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” 136 В, 1 ет. – деловодство, до 17:00 ч. на 05.09.2019 г. включително.
6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: СО – район „Овча купел”, бул. „Цар Борис III” 136 В, 1 ет. 2 –Заседателна зала, на 09.09.2019 г. от 10:00 часа.
7. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел УОСЖФ и ТД, тел. 02/955-44-62, вътр. 217, e-mail: sooK@mail.bg
8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

05.08.2019