Район "Панчарево" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в "Конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на СО – район "Панчарево"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

I. СО – РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 503/22.06.2006 г. на СОС, Заповеди № СОА19-РД09-614/02.05.2019г . и № СОА19-РД09-613/02.05.2019 г. на кмета на Столична община, утвърдена конкурсна документация и след установяване, че в първоначално обявения краен срок за подаване на оферти, 17:00 ч. на 19.07.2019 г., в деловодството на СО – район "Панчарево", за Обособени позиции № 1 и 2 е постъпила само по 1 (една) оферта за участие в Конкурса, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС (НУРПТК), продължава  с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в Конкурс отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на СО – район "Панчарево", разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот –публична общинска собственост, съгласно АОС № 4367 от 12.03.2013 г., разположени в сградата на 192. СУ „Христо Ботев“, с адрес: с. Бистрица, район "Панчарево", ул. "Просвета" № 11, сграда с идентификатор 04234.6970.1394.1, представляващи “Ученически бюфет", с площ 12,00 кв. м.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот –публична общинска собственост, съгласно АОС № 5551 от 30.09.2015 г., разположени в сградата на 191. ОУ „Отец Паисий“, с адрес: с. Железница, район "Панчарево", ул. "Плана планина" № 9, сграда с идентификатор 29150.7104.58.2, представляващи “Ученически бюфет", с площ 6,00 кв. м.

II. Условия за участие: Съгласно утвърдена  конкурсна документация.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв. без ДДС.

III. Конкурсната документация се закупува всеки работен ден от 08:30 часа на 29.07.2019 г. до 17.00 ч. на 12.08.2019 г. в административната сграда на СО – Район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 ч. на 12.08.2019 г., в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: гр. София, 1137, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

V. Разглеждането на офертите ще се проведе на 19.08.2019 г. от 11:00 ч.  в сградата на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти: 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail:. so_pancharevo@abv.bg.

29.07.2019