Район „Надежда“ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „НАДЕЖДА”

1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Надежда“, на основание чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС,  чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 30, ал. 1 от Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, във връзка със Заповед № СОА19-РД98-23/08.07.2019 г. на кмета на Столична община, както следва:

1.1. Терен  за разполагане на преместваем търговски обект – павилион с покрита площ 50 кв. м по индивидуален проект и открита площ 150 кв. м, попадащ в поземлен имот, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, с идентификатор 68134.1375.2020, попадащ в УПИ І – за парк, кв. 25, м. „Северен парк“, АОС № 869/06.06.2000 г., съгласно Схема № 61, одобрена с Решение № 677 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г. на Столичен общински съвет – със специфично конкурсно условие – за търговски обект – кафене;

1.2. Терен  за разполагане на преместваем търговски обект – павилион с покрита площ 50 кв. м по индивидуален проект и открита площ 150 кв. м, попадащ в поземлен имот, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, с идентификатор 68134.1375.2020, попадащ в УПИ І – за парк, кв. 25, м. „Северен парк“, АОС № 869/06.06.2000 г., съгласно Схема № 61, одобрена с Решение № 677 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г. на Столичен общински съвет – със специфично конкурсно условие – за търговски обект – кафене.

Начална месечна конкурсна наемна цена:
- По т. 1.1. – 335,00 лв. (триста тридесет и пет лева) без ДДС
- По т. 1.2. – 335,00 лв. (триста тридесет и пет лева) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район "Надежда", гр. София ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 17.07.2019 г. до 16.08.2019 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация – 60 (шестдесет) лева с включено ДДС.

4. Гаранция за участие в конкурса – 100 (сто) лева.

5. Конкурсни документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронтофис, срок за подаване от 17.07.2019 г. до 16.08.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

6. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“,  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.

7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 17.07.2019 г. до 16.08.2019 г. (включително) от 08,30 ч. до 17,00 ч.

8. Конкурсът ще се проведе на 19.08.2019 г. от 10,00 часа в сградата на СО – район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.

9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

За информация: 02 495 11 39, 60, 61 – РКТД.

17.07.2019