Район „Нови Искър“ удължава конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в училищните сгради на 170. СУ „Васил Левски“ – гр. Нови Искър, 176. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован и 160. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“, за позиция № 2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“, в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015 г. на Столичен общински съвет, на основание чл. 31 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-734/21.05.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РНИ19-РД09-218/30.07.2019 г. на кмета на район „Нови Искър“

Удължава конкурс с предмет: Отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в  училищните сгради на 170. СУ „Васил Левски“ – гр. Нови Искър, 176. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован и 160. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“, за позиция № 2, както следва:

Позиция 2: Помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет, с площ от 15.00 кв. м, актувано с АОС № 2980/15.10.12 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 53286 том CXXVI, № 62, имотна партида № 245004, с. Негован, ул. „Училищна“ № 6-а, разположено в двуетажна сграда за образование (училище) на 176. ОУ „Кирил и Методий“, цялата с площ 458 кв. м, с идентификатор 51250.5713.96.1.

Наемна цена: 14.00 лв. месечно без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

- Цена на конкурсната документация – 50 лв. (петдесет лева) без включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 31.07.2019 г. до 14.08.2019 г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително, от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121 (XXXI МЦ).

- Конкурсът ще се проведе на 15.08.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121 (XXXI МЦ).

- Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв. (петдесет лева) с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон "Денкоглу" № 28 или на касата на района.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, на таблото за съобщения  в административната сграда на Столична община и СО – район „Нови Искър“.

За информация: отдел УОСЖФРКТД, Столична община – район  „Нови Искър“, телефон 02/9917333.

 

31.07.2019