Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, с площ 72 кв. м , с предназначение „за поща и курортно бюро"

О  Б  Я  В  А 

СО – район „Банкя” – гр. Банкя , ул. „Цар Симеон" № 1 , тел.: 9977212 /8/ в изпълнение на Заповед  № СОА19-РД 09-799/04.06.2019 г на кмета на Столична община (вх. № към РБН18-ГР94-3503/2/04.06.2019 г.), на основание чл. 14, ал. 1, 2, 3 от Закона за общинска собственост, чл. 19, ал. 1, 2, 3 от Наредба за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 4, ал. 3, чл. 30, ал. 3 и  чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока на обявения в бр. 137/14.06.2019 г.  публично оповестен  конкурс с предмет:

Отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 1254/24.02.2015 г. на СО – район „Банкя", вписан в книгите по вписване на Службата по вписвания, находящ се в гр. Банкя, район „Банкя“, ул. „Александър Стамболийски" № 1, представляващ:

Част от имот с площ 72 кв. м с идентификатор по КККР 02659.2195.742, УПИ ІV, с предназначение „за поща и курортно бюро" от кв. 81, гр. Банкя, ЦГЧ , кв. "Изгрев", целият с площ 698 кв. м, одобрен със Заповед № РД18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.   

Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години.

Специфично конкурсно условие: За паркинг, 4 (четири) броя паркоместа с размери 3/6 м с площ 18 кв. м за паркомясто в източната част на имота по схема, одобрена от главния архитект на район „Банкя", при спазване условията на писмо с рег. № СОА19-ВК08-2539/12.04.2019 г. на главния архитект на Столична община.

Начална конкурсна цена  – 200,00 (двеста) лева, без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация: СО – Район „Банкя”, 1320, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон" № 1, ет. 3, стая № 304, срещу крайна цена 60 (шестдесет) лева с включен  ДДС, внесени в касата на районната администрация, за 1 бр. от документацията, считано от 23.07.2019 г.  до 05.08.2019 г.  – 16.00 ч. Срок за закупуване на конкурсната документация – до 05.08.2019 г.  – 16.00 часа.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурса  – до 05.08.2019 г. – 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул. ”Цар Симеон" № 1.

Гаранция за участие в конкурса  – парична сума в размер на 200 лв. без ДДС, вносима в касата  на районната администрация, в срок до 05.08.2019 г. – 16.00 часа.

Място, дата  и час на провеждане на конкурса  – район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1 – 06.08.2019 г. – 10.00 ч.

 

РАНГЕЛ МАРКОВ

КМЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ"

23.07.2019