Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, през 2019 г., намираща се в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София”

 

Публикувано на 26.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ от проведено на 18.09.2019 г. заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-279/08.08.2019 г. на кмета на Столична община за провеждане на търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА19-РД09-1028/22.07.2019 г. на кмета на СО, за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2019 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София”


Публикувано на 21.08.2019 г.

Заповед № СОА19-РД09-1174/21.08.2019 г. на кмета на Столична община за обявяване класирането на участници за Обект № 5, намиращ се в землищата на с. Бистрица


Публикувано на 16.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ от проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № СОА19-РД09-1028/22.07.2019 г. на кмета на СО, за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен

Заповед № СОА19-РД09-1154/16.08.2019 г. на кмета на Столична община за обявяване класирането на участници за Обект № 2, намиращ се в землището на гр. Бухово

Заповед № СОА19-РД09-1155/16.08.2019 г. на кмета на Столична община за обявяване класирането на участници за Обект № 4, намиращ се в землищата на с. Долни Пасарел и с. Железница

Заповед № СОА19-РД09-1156/16.08.2019 г. на кмета на Столична община за прекратяване на търг с тайно наддаване, обявен със Заповед № СОА19-РД09-1028/22.07.2019 г. на кмета на СО, за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – за Обект № 6, намиращ се в землищата на с. Желява и кв. "Кремиковци"


На основание чл. 15, ал. 3, чл. 24, ал. 2 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65 и от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с ПМС № 316/24.11.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г.), и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 247 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., Решение № 87 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. и Решение № 640 по Протокол № 59 от 13.09.2018 г. на Столичния общински съвет и предвид Заповеди № СОА19-РД09-906/18.06.2019 г.; № СОА19-РД09-908/18.06.2019 г.; № СОА19-РД09-909/18.06.2019 г.; № СОА19-РД09-910/18.06.2019 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване, обявен със Заповед № СОА19-РД09-735/21.05.2019 г. на кмета на Столична община, в частта му за обекти №№ 2, 4, 5 и 6.

Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2019 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София”.

Предмет и обекти на процедурата – сключване на договори с изпълнител за: „Предоставяне на възмездно ползване на прогнозни количества маркираната дървесина, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София”, в района на дейност на Регионална дирекция по горите София през 2019 г.” на територията на райони, описани в Заповед СОА19-РД09-1028/22.07.2019 г.

Технологични планове
Документация

23.07.2019