Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙН "НАДЕЖДА"

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-696/16.05.2019 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/18.07.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД19-РД56-203/18.07.2019 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед № РНД19-РД56 -205/19.07.2019 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока за приемане на конкурсни документи:

1. Удължава се  срокът за приемане на конкурсни документи за  публично оповестен конкурс със Заповед № СОА 19-РД09-696/16.05.2019 г. на кмета на Столична община  за отдаване под наем за срок  от 5 (пет) години на  реални части от недвижими имоти публична общинска собственост, както следва:

1.1. Терен  за разполагане на преместваем обект с покрита площ от 18,00 кв. м и открита площ 40,00 кв. м, попадащ в поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО – район „Надежда“, с идентификатор 68134.1387.2026 с площ 20 936 кв. м и идентификатор 68134.1387.2294 с площ 2 397 кв. м, попадащ в УПИ І – за парк, кв. 861, м. „Ж.к. "Триъгълника“, АОС № 2089/03.06.2013 г. за поставяне на един брой преместваем обект (павилион) съгласно Схема № 58, одобрена с Решение № 678 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г. на Столичен общински съвет – със специфично конкурсно условие – за търговски обект, свързан с продажбата на пакетирани захарни изделия и кафе;

1.3. Терен за разполагане на преместваем обект с покрита площ от 50,00 кв. м и открита площ от 150,00 кв. м, попадащ в поземлен имот – АОС № 869/06.06.2000 г., находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ж.к. "Свобода" с идентификатор 68134.1375.2011 целият с площ 54 925 кв. м, съставляващ УПИ І – за парк, кв. 25, м. „Северен парк“, за поставяне на един брой преместваем обект, съгласно Схема № 60, одобрена с Решение № 677 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г. на Столичен общински съвет – със специфично конкурсно условие – за търговски обект – кафене.

НАЕМНА ЦЕНА:
- По т. 1.1. – 126,00 лв. (сто двадесет и шест лева) без ДДС;
- По т. 1.3. – 335,00 лв. (триста тридесет и пет лева) без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101, каса,  до 17,00 ч. на 05.08.2019 г. включително.
3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.
4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.
5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване до 17,00 ч. на 05.08.2019 г. включително.
6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов", № 55 от 10,00 часа на 06.08.2019 г. в заседателната зала.
7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55, стая 116, тел: 495-11-39,60,61.
8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 16,30 ч.

19.07.2019