Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на свободен нежилищен имот (терен) – публична общинска собственост, за поставяне на 1 брой преместваем обект

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-595/23.04.2019 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Протокол № 1/16.07.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД19-РД56-196/16.07.2019 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед № РНД19-РД56-199/17.07.2019 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока:

1. Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот на публично оповестен конкурс със Заповед № СОА19-РД09-595/23.04.2019 г. на кмета на Столична община  за отдаване под наем за срок  от 5 (пет) години на  имот (терен) – публична общинска собственост:
- Схема № 55 за поставяне на 1 брой преместваем обект – район „Надежда“, м. „Бул. "Ломско шосе“, кв. 18, имот с идентификатор № 68134.1387.2072,  както следва:
1.1. Терен № 1 – Павилион по индивидуален проект, покрита площ 18,00 кв. м и открита площ 40 кв. м, със специфично конкурсно условие: за търговски обект – кафе.
Начална конкурсна месечна  наемна цена  за покрита площ  18,00 кв. м по 5,00 лв. на кв. м – 90,00 (деведесет) лв., и за открита  площ 40,00 кв. м по 0,90 лв. на кв. м – 36,00 (тридесет и шест) лева, или общо в размер на 126,00 (сто двадесет и шест) лева, без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101 (каса)  – до 17,00 ч. на 01.08.2019 г. включително.
3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.
4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.
5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов" 55, етаж 1 –фронтофис.
Срок на подаване: до 17,00 ч. на 01.08.2019 г. включително.
6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов" 55 от 10,00 часа на 02.08.2019 г., в заседателната зала.
7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55, стая 116, тел: 495-11-39,60,61.
8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 ч. до 16,30 ч.
  

17.07.2019