Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в сградата на 156. ОУ "Васил Левски"

17.08.2018

Район „Връбница” продължава срока за закупуване и подаване на оферти за конкурс за организиране на ученическото столово хранене

16.08.2018

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, публична общинска собственост, с предназначение за спорт, културизъм и фитнес, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”

16.08.2018

Район „Триадица“ обявява удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с „Конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: Тоалетна, изградена в подлеза на Националния дворец на културата, бул. “България“ № 1"

14.08.2018

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

13.08.2018

Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху три поземлени имота – частна общинска собственост

13.08.2018

Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти в конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на СО – район „Лозенец"

10.08.2018

Район „Връбница” продължава срока за закупуване и подаване на оферти за конкурс относно: "Организиране на ученическото столово хранене в сграда на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“, с адрес с. Волуяк, СО – район „Връбница“

10.08.2018

„ДКЦ VII – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се в сутерена на сградата на дружеството

09.08.2018

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот, находящ се в район „Оборище”, ул. „Марагидик” № 4

08.08.2018