Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, публична общинска собственост, с предназначение за спорт, културизъм и фитнес, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-609/21.06.2018 г. на кмета на  Столична община и на основание  чл. 31 и чл. 34 от НУРПТК на СОС

              

СО – район „Илинден”

обявява конкурс

 

за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, публична общинска собственост, с идентификатор 68134.1201.83.1, със застроена площ от 307,66 кв. м, по КККР, за срок  от 3 (три) години, с предназначение за  спорт, културизъм и фитнес, находящ се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”,  ул. „Русе“ № 28, с вписан АОС № 4/10.05.2017 г.    

Начална конкурсна месечна наемна цена: 360,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие300.00 лв., внесена по банков път в Общинска банка (ФЦ "Люлин") по банкова сметка:  BG19SOMB91303319120601;    BIC: SOMBBGSF в полза на СО – район „Илинден“ – срок за внасяне до  17.09.2018 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията до 15,00 ч. на 17.09.2018 г. в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертитедо 17,00 ч. на 17.09.2018 г. включително в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10, служба АИО.

Провеждане на конкурса на 18.09.2018 г. от 14,00 ч., стая  421, ет. 4  в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, ул. „Билянини извори“ № 10.

Цена на книжата 50.00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 47 – район „Илинден”.

 

16.08.2018