Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху три поземлени имота – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 378 по Протокол № 55 от 14.06.2018 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 5-СО-2018 за продажба на правото на собственост върху три поземлени имота – частна общинска собственост, при следните условия:

 

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху следните поземлени имоти – частна общинска собственост:

Позиция 1. Поземлен имот, частна общинска собственост, актуван с Акт № 3099 от 10.01.2017 г. на СО – район „Витоша”, вписан в Служба по вписванията, Вх. рег. № 1738, акт № 101, том ІІІ, дело № 1035 от 2017 г., имотна партида № 461031, находящ се в гр. София, СО – район „Витоша”, ул. „1-ва” № 41 (четиридесет и едно), представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2808 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет и пет точка две хиляди осемстотин и осем) с площ 227 (двеста двадесет и седем) кв. м при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.2045.1917, 68134.2045.2807, 68134.2045.2806, 68134.2045.1647, съгласно скица на поземлен имот № 15-137341/06.03.2018 г., издадена от СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-627/22.01.2016 г. на началника на СГКК – гр. София.

 

Позиция 2. Поземлен имот, частна общинска собственост, актуван с Акт № 2378 от 12.09.2011 г. на СО – район „Витоша”, вписан в Служба по вписванията, Вх. рег. № 45938 от 23.10.2011 г., акт № 3, том CXІV, имотна партида № 187627, находящ се в гр. София, СО – район „Витоша”, "Симеоново", м. Кръстаница, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2722 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет и пет точка две хиляди седемстотин двадесет и две) с площ 627 (шестстотин двадесет и седем) кв. м при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.2045.1900, 68134.2045.2723, 68134.2045.2806, съгласно скица на поземлен имот № 15-158200/15.03.2018 г., издадена от СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-22-618/19.04.2013 г. на началника на СГКК – гр. София, попадащ в урегулиран поземлен имот ХLІV-2011 за обществено обслужване, кв. 7, м. „Малинова долина" – обслужващи обекти на "Околовръстен път” по действащия подробен устройствен план, одобрен и изменен със Заповеди №№ РД-09-50-1110/28.10.2005 г., РД-09-50-785/10.06.2008 г., РД-50-62/22.11.2011 г. и РД-09-50-662/17.07.2012 г. на Главния архитект на Столична община.

 

Позиция 3. Поземлен имот, частна общинска собственост, актуван с Акт № 2505 от 09.07.2012 г. на СО – район „Витоша”, вписан в Служба по вписванията – гр. София, Вх. рег. № 44413, акт № 12, том СІІІ, дело № 187/2012 г., имотна партида № 237556, находящ се в гр. София, СО – район „Витоша”, "Симеоново", м. Дупките, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.2045.1837 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет и пет точка хиляда осемстотин тридесет и седем) с площ 2 584 (две хиляди петстотин осемдесет и четири) кв. м. при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.2045.2806, 68134.2045.1576, 68134.2045.1476, 68134.2045.1534, съгласно скица на поземлен имот № 15-137327/06.03.2018 г., издадена от СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

2. Начална тръжна цена:

- за Позиция 1: 28 714,00 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин и четиринадесет лева) без ДДС;

- за Позиция 2: 97 879,00 лв. (деветдесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и девет лева) без ДДС;

- за Позиция 3: 326 862 лв. (триста двадесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и два лева) без ДДС.

На основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за ДДС, сделката е облагаема с ДДС единствено за Позиция 2, за останалите позиции е необлагаема с ДДС.

3. Размер на стъпката за наддаване:

- за Позиция 1 е 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева);

- за Позиция 2 е 5 000 лв. (пет хиляди лева);

- за Позиция 3 е 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева).

4. Размер на депозита за участие:

- за Позиция 1: 2 871 лв. (две хиляди осемстотин седемдесет и един лева);

- за Позиция 2: 9 788 лв. (девет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева);

- за Позиция 3: 32 686 лв. (тридесет и две хиляди шестстотин осемдесет и шест лева).

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 5-СО-2018.

5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

  • За оглед на обекта: Милена Чованска – тел. 02/818 79 32, СО – район „Витоша”, до 12:00 ч. на 19.09.2018 г.;
  • Дата на провеждане на търга: 20.09.2018 г.;
  • Начален час на търга: 14.00 часа;
  • Място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес: ул. ”Париж” № 3, ет. 1.

6. Цена на тръжната документация:10.00 лв. (десет лева), без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден – от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 19.09.2018 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

13.08.2018