Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 482 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 7-СО-2018 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, при следните условия:

 

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Негован, СО – район „Нови Искър”, ул. „Искърска” № 44, актуван с АОС № 4108/29.05.2017 г. на СО – район „Нови Искър”, вписан в Служба по вписванията – гр. София от 26.06.2017 г., вх. рег. № 40047, акт № 7, том ХСІ, дело № 23703, имотна партида № 123224, с идентификатор 51250.5714.201 (пет, едно, две, пет, нула, точка, пет, седем, едно, четири, точка, две, нула, едно), с площ 683 (шестстотин осемдесет и три) кв. м, съгласно скица на поземлен имот № 15-185961/24.04.2017 г., издадена от СГКК – гр. София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-16/23.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: съседни поземлени имоти с идентификатори 51250.5714.200, 51250.5714.198, 51250.5714.197, 51250.5714.194, 51250.5714.193, 51250.5714.192, 51250.5714.202, 51250.5714.28, попадащ в УПИ ХVІІ-201, с площ 683 (шестстотин осемдесет и три) кв. м по документ за собственост, а по скица – с площ 685 (шестстотин осемдесет и пет) кв. м, кв. 41 по действащия регулационен план на м. „с. Негован”, одобрен с Решение № 34 по Протокол 32 от 10.12.2001 г. на СОС.

2. Начална тръжна цена:

50 372,68 лв. (петдесет хиляди триста седемдесет и два лева и шестдесет и осем стотинки) без ДДС.

3. Размер на стъпката за наддаване:

2 500 (две хиляди и петстотин) лева.

4. Размер на депозита за участие:

5 037 (пет хиляди и тридесет и седем) лева.

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG72SOMB91303333008301, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.

В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 7-СО-2018.

5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

  • за оглед на обекта: Мария Златарева – тел. 02/991 72 30, СО – район „Нови Искър”, до 12:00 ч. на 25.09.2018 г.;
  • дата на провеждане на търга: 26.09.2018 г.;
  • начален час на търга: 14.00 часа;
  • място на провеждане на търга: стая № 109 – заседателна зала, находяща се на адрес: ул. ”Париж” № 3, ет. 1.

6. Цена на тръжната документация:10.00 лв. (десет лева), без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден – от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес: ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 16.00 ч. на 25.09.2018 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG81SOMB91303133008301, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

13.08.2018