Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в сградата на 156. ОУ "Васил Левски"

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 30, aл. 1 и чл. 31 от Наредбата зa условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № COAI8-РД09-660/03.07.2018 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За отдаване под наем на обект – помещение, публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене и бюфет ни територията на paйон „Кремиковци"

Бюфет с полезна площ 15.00 кв. м, разположен в сградата на 156. ОУ "Васил Левски" – район "Кремиковци", кв. "Кремиковци", ул. "Св. св. Кирил и Методий“ № 2.                                                               
Специфични условия за конкурс: за ученическо столово хранене и бюфет.                                                               
Начална конкурсна наемна цена – 4,63 лв./месец без ДДС съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.

OБЩA ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОБЕКТИТЕ:

1. Върху наемната цена на обектите ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документации: 50,00 лв. с ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. "Ботунец" – 1870, ул. „Челопешко шосе" № 267. вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
5. Място и краен срок за подаване на офертите зa участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване район – "Кремиковци", кв. "Ботунец" – 1870, ул. "Челопешко шосе" № 267, вх. Б, ет. 1, oт 17.08.2018 г. до 17.09.2018 г. включително – всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа.
6. Място, дата и час зa провеждане на конкурса:

- Район „Кремиковци“, кв. "Ботунец" – 1870, 18.09.2018 г. от 10.30 часа.

7. Организатор на конкурса:

СО – район "Кремиковци", кв. "Ботунец" – 1870. тел. 944-52-61, e-mail: sokre@abv.bg


 

17.08.2018